ఫేస్ బ్లైండ్‌నెస్: మతిమరుపు కాదు… మనుషుల ముఖాలను గుర్తించలేని మానసిక వ్యాధి‘నేను బస్సులో వెళుతున్నపుడు కొందరు నా వైపు చూసి, చెయ్యి ఊపుతుంటారు. కానీ, వాళ్లెవరో నాకు తెలీదు. ఆ తర్వాత మాటల సందర్భంగా ‘ఓహో.. ఆమె మా అమ్మ అయ్యుంటుంది’ అనుకుంటాను.’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *