ఫైనల్లో భిన్నంగా ఆడిండాల్సింది..! : కిదాంబి శ్రీకాంత్తొలి సెట్‌లో చిన్న తప్పిదాలతో విక్టర్‌కి నేనే ఎక్కువ అవకాశాలిచ్చేశాను. కానీ.. రెండో సెట్‌లో వాటిని దిద్దుకునేందుకు ప్రయత్నించా. దీంతో 20 పాయింట్లు సాధించే వరకూ గేమ్ నా కంట్రోలోనే ఉంది. కానీ..? -కిదాంబి శ్రీకాంత్తొలి సెట్‌లో చిన్న తప్పిదాలతో విక్టర్‌కి నేనే ఎక్కువ అవకాశాలిచ్చేశాను. కానీ.. రెండో సెట్‌లో వాటిని దిద్దుకునేందుకు ప్రయత్నించా. దీంతో 20 పాయింట్లు సాధించే వరకూ గేమ్ నా కంట్రోలోనే ఉంది. కానీ..? -కిదాంబి శ్రీకాంత్

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *