ఫ్రాన్స్: స్కూల్‌లో విద్యార్థులు తగ్గారు.. 15 గొర్రెల్ని విద్యార్థులుగా చేర్చారుగొర్రెల అడ్మిషన్‌ కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అందుకు 200 మంది ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులతో పాటు స్థానిక మేయర్ కూడా హాజరయ్యారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *