ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన ఆహారాన్ని మీరు చాలా రోజులు తింటారా?“ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్‌లో ఎక్కువ సేపు పెట్టకండి. ఎందుకంటే అందులో పెడితే ఆహారం పాడైపోవడం నెమ్మదిస్తుందిగాని పూర్తిగా ఆగిపోదు. ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్‌లో ఎంత తక్కువసేపు పెడితే అంత మంచిది”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *