బలమైన నాయకత్వమా, ప్రజాస్వామ్యమా -భారత ఓటర్లకు ఏది ముఖ్యం?“భారతీయుల ప్రజాస్వామ్య కాంక్ష బలమైనది. ఎవరైనా నాయకుడు అహంకారంతో వ్యవహరిస్తే, ప్రజలు గద్దె దించుతారు. ఈ దేశంలో ఒకే నాయకుడు సుదీర్ఘకాలం ఆధిపత్యం సాగించడం కష్టం.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *