బస్సు-ట్రక్కు ఢీ.. 8మంది మృతిట్రక్కు అతివేగంతో అదుపుతప్పి బస్సును ఢీకొనడం వల్లనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో బస్సు ముందుభాగం తుక్కుతుక్కైంది. ట్రక్కు అతివేగంతో అదుపుతప్పి బస్సును ఢీకొనడం వల్లనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో బస్సు ముందుభాగం తుక్కుతుక్కైంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *