బాలుడిని కొట్టిచంపిన సీనియర్లు.. పాఠశాలలోనే పూడ్చివేత12 ఏళ్ల ఓ బాలుడిని అతడి సీనియర్లు తీవ్రంగా కొట్టారు. సీనియర్ల హింసకు ప్రాణాలు వదిలిన ఆ బాలుడిని పాఠశాల సిబ్బంది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పూడ్చిపెట్టారు.12 ఏళ్ల ఓ బాలుడిని అతడి సీనియర్లు తీవ్రంగా కొట్టారు. సీనియర్ల హింసకు ప్రాణాలు వదిలిన ఆ బాలుడిని పాఠశాల సిబ్బంది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పూడ్చిపెట్టారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *