బాసర అమ్మవారి కిరీటంలో రత్నం మాయంబాసర అమ్మవారి ఆలయంలో మరో భారీ నిర్లక్ష్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. జ్ఞాన సరస్వతీ అమ్మవారి బంగారు కిరీటంలో ఓ కెంపు (రత్నం) మాయమైంది. ఆలయ నిర్వాహకులపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.బాసర అమ్మవారి ఆలయంలో మరో భారీ నిర్లక్ష్యం వెలుగులోకి వచ్చింది. జ్ఞాన సరస్వతీ అమ్మవారి బంగారు కిరీటంలో ఓ కెంపు (రత్నం) మాయమైంది. ఆలయ నిర్వాహకులపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *