‘బిడ్డను కంటున్నపుడు నొప్పి కలగలేదు.. ఎంజాయ్ చేశాను’‘ఆపరేషన్‌ థియేటర్‌లోకి వెళ్లక ముందు, నాకు పెయిన్ కిల్లర్స్ అవసరంలేదని కచ్చితంగా చెప్పాను. అందరూ పరిహాసం చేశారు. కానీ ఆపరేషన్ అయ్యాక నాకు నిజంగానే నొప్పికలగకపోవడంతో డాక్టర్లు నివ్వెరపోయారు’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *