బిల్కిస్ బానో: 'దేశంలో హింసకు తావులేకుండా ప్రేమ, శాంతి వర్ధిల్లాలి'“ఇన్నేళ్లుగా మేము ఎంత ఇబ్బంది పడినా, మాకు దేశ న్యాయవ్యవస్థ మీద విశ్వాసం పోలేదు. ఇప్పుడు నాకు న్యాయం జరిగింది. అయితే, ఆ న్యాయం నా సొంత రాష్ట్రంలో లభిస్తే ఇంకా సంతోషిందచేదాన్ని.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *