బుధవారం పనిచేయడంపై నిషేధం విధించిన కంపెనీ.. 46 శాతం ఆదాయం పెరిగిందిసోమ, మంగళ, గురు, శుక్రవారాల్లో మాత్రమే ఈ కార్యాలయం పనిచేస్తుంది. మధ్యలో బుధవారం నాడు ఎవరూ ఆఫీసుకు వెళ్లకూడదు. ఆ రోజు సెలవు ఎందుకు ఇస్తున్నారు?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *