బుర్కీనా ఫాసోలోని క్యాథలిక్ చర్చిలో మిలిటెంట్ల కాల్పులు… ఆరుగురు మృతిబుర్కీనా ఫాసోలోని ఒక చర్చిలోకి చొరబడిన మిలిటెంట్లు జరిపిన కాల్పుల్లో క్రైస్తవ మతాధిపతి సహా ఆరుగురు చనిపోయారని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *