భయంకరమైన పీడకలలకు రూపం ఇస్తే… స్లీప్ పెరాలసిస్‌ను ఎదుర్కొంటున్న ఒక కళాకారుడి సృష్టినికోలస్ తనకు వచ్చే కలల గురించి ఇంట్లో చెప్పాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ అవి విన్న అందరూ అతడికి దెయ్యం పట్టిందేమో అనుకున్నారు. చివరకు ఇంటిని శుద్ధి కూడా చేయిచారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *