భారతదేశంలోని ఓటర్లలో ఆయన భీష్మ పితామహుడు…. ఆయన ఓటు వేయని ఎన్నికలు లేవు“ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎన్నికల్లో నేను ఒక్కసారి కూడా ఓటెయ్యకుండా ఉండలేదు. ఓటు ఎంతో విలువైనది. యువ ఓటర్లందరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *