భార్య ముందే అమ్మాయిలతో సెక్స్ చాట్భార్య అమాయకత్వా్న్ని ఆసరాగా తీసుకుని ఇతర మహిళలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు. భార్య ముందే వారితో సెక్స్ ఛాటింగ్ చేయడం, ఫోన్లో వారితో చనువుగా మాట్లాడేవాడు. ఈ క్రమంలోనే భార్యను సరిగా పట్టించుకునేవాడు కాదు.భార్య అమాయకత్వా్న్ని ఆసరాగా తీసుకుని ఇతర మహిళలతో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు. భార్య ముందే వారితో సెక్స్ ఛాటింగ్ చేయడం, ఫోన్లో వారితో చనువుగా మాట్లాడేవాడు. ఈ క్రమంలోనే భార్యను సరిగా పట్టించుకునేవాడు కాదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *