మనం నిర్ణయించిన ముహుర్తానికి బిడ్డను పుట్టించి ఆ బిడ్డ జాతకాన్ని మార్చగలమా? – నమ్మకాలు, నిజాలునాకు తెలిసినంతవరకూ సుమారు పదేళ్ల క్రితం వరకూ ఈ ముహూర్తాల కానుపులు ఇంత వేలం వెర్రి లేదు. ఇప్పుడే మరీ ఎక్కువయినట్టు అనిపిస్తోంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *