మనిషి కడుపులో 116 మేకులు.. ఆపరేషన్ చేసి తీసిన డాక్టర్రాజస్థాన్‌కు చెందిన 42 ఏళ్ల వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 116 ఇనుప మేకులు, పొడవాటి వైరు, ఇనుప గోలీని డాక్టర్ తొలగించారు. అన్ని మేకుల్ని ఎలా మింగేశాడో ఆ వ్యక్తి మాత్రం చెప్పలేకపోతున్నాడు.రాజస్థాన్‌కు చెందిన 42 ఏళ్ల వ్యక్తి కడుపులో నుంచి 116 ఇనుప మేకులు, పొడవాటి వైరు, ఇనుప గోలీని డాక్టర్ తొలగించారు. అన్ని మేకుల్ని ఎలా మింగేశాడో ఆ వ్యక్తి మాత్రం చెప్పలేకపోతున్నాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *