మరింత కొత్తగా మారుతీ ‘ఆల్టో’కొత్త ఆల్టో 800 మూడు వేరియంట్ల రూపంలో కస్టమర్లు అందుబాటులో ఉండనుంది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ.2.93 లక్షలు, రూ.3.5 లక్షలు, రూ.3.71 లక్షలుగా ఉంది. ఇకపోతే ఈ మోడల్ ధర ఇదివరకు రూ.2.63 లక్సల నుంచి ప్రారంభమయ్యేది. కొత్త ఆల్టో 800 మూడు వేరియంట్ల రూపంలో కస్టమర్లు అందుబాటులో ఉండనుంది. వీటి ధరలు వరుసగా రూ.2.93 లక్షలు, రూ.3.5 లక్షలు, రూ.3.71 లక్షలుగా ఉంది. ఇకపోతే ఈ మోడల్ ధర ఇదివరకు రూ.2.63 లక్సల నుంచి ప్రారంభమయ్యేది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *