మరో మహేష్‌బాబుతో హీరో మహేష్‌బాబు సెల్ఫీ‘‘నేను ఫస్ట్ చూసినపుడు నా రియాక్షన్.. ‘వావ్!!!’ మరో నన్నును చూడటం ఓ విధంగా చాలా వింతగా అనిపించింది’’

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *