మళ్లీ మరో మూడు బ్యాంకుల విలీనం..!?బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సమస్యల పరిష్కారానికి బ్యాంకుల విలీనం ఒక్కటే సమాధానం కాదని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకరు తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించడం ఉత్తమమని సూచించారు. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో సమస్యల పరిష్కారానికి బ్యాంకుల విలీనం ఒక్కటే సమాధానం కాదని ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒకరు తెలిపారు. సమస్యల పరిష్కానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషించడం ఉత్తమమని సూచించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *