‘మహర్షి’లో నేను స్టార్ కాదు.. మహేష్‌ని ఒరేయ్ అనడం ఇబ్బందే: అల్లరి నరేష్సినిమా మొత్తంలో నన్ను ఆయన ఓ రెండుసార్లు ఒరేయ్ అని పిలుస్తారు. టోటల్‌గా నేనైతే 100 సార్లు పైగా ఒరేయ్.. ఒరేయ్ అని పిలవాల్సి వచ్చింది. అది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అందుకే డైరెక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి.. సినిమా మొత్తంలో నన్ను ఆయన ఓ రెండుసార్లు ఒరేయ్ అని పిలుస్తారు. టోటల్‌గా నేనైతే 100 సార్లు పైగా ఒరేయ్.. ఒరేయ్ అని పిలవాల్సి వచ్చింది. అది చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అందుకే డైరెక్టర్ దగ్గరకు వెళ్లి..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *