మాయమాటలు చెప్పి, గదిలోకి రప్పించి.. విశాఖ యువతిపై అత్యాచార యత్నంతనకు మాయమాటలు చెప్పి ఓ గదిలోకి రప్పించి ఓ వ్యక్తి తనపై అత్యాచారం చేయబోయాడని విశాఖ యువతి ఆరోపించింది. నిందితుడి నుంచి ఎలాగోలా తప్పించుకొని బయటపడ్డట్టు తెలిపింది.తనకు మాయమాటలు చెప్పి ఓ గదిలోకి రప్పించి ఓ వ్యక్తి తనపై అత్యాచారం చేయబోయాడని విశాఖ యువతి ఆరోపించింది. నిందితుడి నుంచి ఎలాగోలా తప్పించుకొని బయటపడ్డట్టు తెలిపింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *