మాస్కో విమాన ప్రమాదం: ఎయిరోఫ్లాట్ జెట్ మంటల్లో 41 మంది మృతిమంటల్లో చిక్కుకున్న ఎయిరోఫ్లాట్ విమానం నుంచి బయటపడేందుకు ప్రయాణికులు అత్యవసర ద్వారాలను ఉపయోగించారు. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *