‘మా ఊరిలో పిల్లల్ని కనకూడదు, ఎవరైనా చనిపోతే పూడ్చకూడదు’ఆ ఊరిలో పిల్లల్ని కనడాన్ని అపరాధం, దైవద్రోహంగా పరిగణిస్తారు. ఆ ఊరిలో జంతువులను కూడా పెంచుకోరు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *