మా గుండెల్లో గ్రాహం స్టెయిన్స్ ఇప్పటికీ బతికున్నారు: Ground Report“జీపుకు పెట్టిన మంటను ఆర్పడానికి నీళ్లు తీసుకొచ్చా. కానీ మళ్లీ కొట్టారు. తర్వాత నేను ఊళ్లోవాళ్లను పిలిచి వారిని కాపాడాలని ప్రయత్నించా. నిమిషాల్లోనే గ్రాహం స్టెయిన్స్, ఆయన కొడుకులను కాల్చేస్తూ మంటలు పైకి ఎగిశాయి.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *