మా నాన్న చెప్పుతో కొడతానన్నారు: అల్లు శిరీష్‘ABCD’కి తన వ్యక్తిగత జీవితానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పారు. తను చదువుకునే రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులను అయితే ఎదుర్కొన్నానో ఈ సినిమాలో కూడా అచ్చం అలాంటి సంఘటనలే ఉన్నాయని పాత రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.‘ABCD’కి తన వ్యక్తిగత జీవితానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పారు. తను చదువుకునే రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులను అయితే ఎదుర్కొన్నానో ఈ సినిమాలో కూడా అచ్చం అలాంటి సంఘటనలే ఉన్నాయని పాత రోజుల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *