మీ ఆలోచనల్ని చదివి, మాటల రూపంలో వినిపించే పరికరం… శాస్త్రవేత్తల అద్భుత ఆవిష్కరణఈ సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది? మాట పడిపోయిన చాలా మందికి దీని ద్వారా మేలు జరిగే అవకాశం ఉంటుందా? ఒక వ్యక్తి వెల్లడించిన ఆలోచనలు బయటకు తెలిసిపోతాయా?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *