మూడు కళ్ల పామును ఎప్పుడైనా చూశారా?“ఇంతకుముందెన్నడూ నేను మూడు కళ్లున్న పామును చూళ్లేదు. కానీ, మా ల్యాబ్‌లో రెండు తలల పాము ఉంది. ఇది సయామీ కవలల జన్యుమార్పుల వల్ల జరిగినదే.”

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *