మూడో దశలో 63.24 శాతం పోలింగ్.. బెంగాల్ టాప్, కశ్మీర్ లాస్ట్లోక్ సభ ఎన్నికల మూడో దశలో 63.24 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. బెంగాల్‌లో చెదురు మదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కశ్మీర్లో అత్యల్ప పోలింగ్ జరిగింది.లోక్ సభ ఎన్నికల మూడో దశలో 63.24 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. బెంగాల్‌లో చెదురు మదురు ఘటనలు మినహా పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. కశ్మీర్లో అత్యల్ప పోలింగ్ జరిగింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *