మోదీ-అక్షయ్ ఇంటర్వ్యూకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేదాఅక్షయ్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూలో మోదీని ఒక్కోసారి ప్రేమగా, ఒక్కోసారి సిగ్గుపుడూ ఏదో సినిమాలో రవీనా టండన్‌ను చూసినట్టు చూశారు. ఆయన మోదీ చెయ్యి పట్టుకుని “తూ చీజ్ బడీ హై మస్త్-మస్త్” అంటారేమో అనిపించింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *