యజమాని కోసం శునకాల పోరు.. విజయం సాధించి వీరమరణంప్రేమగా ఓ ముద్ద పెడితే ప్రాణత్యాగానికి కూడా వెనకాడబోమని విశ్వాస జీవులు శునకాలు మరోసారి నిరూపించాయి. యజమాని కుటుంబం కోసం ప్రాణాలు బలిచ్చాయి. బిహార్‌లో జరిగిన ఘటన వివరాలు..ప్రేమగా ఓ ముద్ద పెడితే ప్రాణత్యాగానికి కూడా వెనకాడబోమని విశ్వాస జీవులు శునకాలు మరోసారి నిరూపించాయి. యజమాని కుటుంబం కోసం ప్రాణాలు బలిచ్చాయి. బిహార్‌లో జరిగిన ఘటన వివరాలు..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *