యుద్ధ విమానంలో విహరించిన పీవీ సింధు..!పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేయబడిన తేలిక పాటి యుద్ధ విమానంగా ‘తేజాస్’ వెలుగులోకి వచ్చింది. హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఎఎల్) దాదాపు 30ఏళ్ల శ్రమ తర్వాత వీటిని అభివృద్ధి చేసిందిపూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారుచేయబడిన తేలిక పాటి యుద్ధ విమానంగా ‘తేజాస్’ వెలుగులోకి వచ్చింది. హిందూస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ (హెచ్ఎఎల్) దాదాపు 30ఏళ్ల శ్రమ తర్వాత వీటిని అభివృద్ధి చేసింది

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *