యూపీ మహిళలు వారానికి ఓ బిడ్డను కంటారు.. రాహుల్ గాంధీ కామెంట్ వైరల్!జననీ సురక్షా యోజన పథకాన్ని యూపీలో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఓ ప్రశ్నకు ఆర్టీఐ ఇచ్చిన సమాధానం తెలుసుకుని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు. జననీ సురక్షా యోజన పథకాన్ని యూపీలో దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని ఓ ప్రశ్నకు ఆర్టీఐ ఇచ్చిన సమాధానం తెలుసుకుని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ స్పందించారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *