‘రంగం’ హీరో ‘కీ’ వదులుతున్నాడుహీరో జీవా, నిక్కి గల్రానీ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘కీ’ చిత్రం విడుదలకు రెడీ అయ్యింది. హీరో జీవా, నిక్కి గల్రానీ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ‘కీ’ చిత్రం విడుదలకు రెడీ అయ్యింది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *