రవి ప్రకాష్ జోలికొస్తే ఖబడ్దార్.. కేఏ పాల్ వార్నింగ్టీవీ9 అంటే రవి ప్రకాష్.. రవి ప్రకాష్ అంటే టీవీ9.. ఆయన్ను సీఈవో పదవి నుంచి తొలగించారనే విషయం తెలిసి షాకయ్యా. రవి ప్రకాష్‌ను బలవంతంగా ఎవరూ తీసేయకూడదు.. ఎవరైనా తీస్తే ఖబడ్దార్. టీవీ9 అంటే రవి ప్రకాష్.. రవి ప్రకాష్ అంటే టీవీ9.. ఆయన్ను సీఈవో పదవి నుంచి తొలగించారనే విషయం తెలిసి షాకయ్యా. రవి ప్రకాష్‌ను బలవంతంగా ఎవరూ తీసేయకూడదు.. ఎవరైనా తీస్తే ఖబడ్దార్.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *