రష్యా: రస్కీ ద్వీపంలో కిమ్ జోంగ్-ఉన్, పుతిన్ మొదటి సమావేశంతమకు అండగా ఒక బలమైన దేశం ఉందని అమెరికాకు చూపించడానికి కిమ్ జోంగ్-ఉన్‌కు ఈ సమావేశంను ఒక అవకాశంగా చూడవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *