రసెల్: మూడు పరుగులు తప్ప మిగతావన్నీ సిక్సర్లు, ఫోర్లేరసెల్ కేవలం 25 బంతుల్లో 65 పరుగులు సాధించాడు. తాను సాధించిన 65 పరుగుల్లో 9 సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. మూడు పరుుగులు తప్ప మిగతావన్నీ సిక్సర్లు, ఫోర్లే.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *