రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్స్‌ హవా.. పోటీ పడలేక చతికిలపడ్డ కంపెనీలు!రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్స్ దూసుకెళ్తున్నాయి. మరేఇతర కంపెనీ బైక్స్ కూడా వీటికి పోటీ ఇచ్చే స్థాయిలో లేకపోవడం గమనార్హం. మార్చి నెల విక్రయాలను గమనిస్తే.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ స్థాయి ఎంటో తెలిసిపోతుంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్స్ దూసుకెళ్తున్నాయి. మరేఇతర కంపెనీ బైక్స్ కూడా వీటికి పోటీ ఇచ్చే స్థాయిలో లేకపోవడం గమనార్హం. మార్చి నెల విక్రయాలను గమనిస్తే.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ స్థాయి ఎంటో తెలిసిపోతుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *