రీపోలింగ్‌ ఏ ఏ సందర్భాల్లో నిర్వహిస్తారు.. రీపోలింగ్ ఎన్ని రకాలుఎలాంటి సందర్భాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఏ ఏ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు? ఎన్నికలను ఈసీ ఎలాంటి సందర్భాల్లో రద్దు చేస్తుంది?

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *