రూ.2కోట్లు అప్పు చేసి పరార్.. మూడేళ్లకు చిక్కిన నిందితుడు013 నుంచి తనకు పరిచయమున్న వారి వద్ద నుంచి అవసరం పేరుతో వడ్డీకి డబ్బులు తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు. మొదట్లో తీసుకున్న డబ్బులు వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేవాడు. 013 నుంచి తనకు పరిచయమున్న వారి వద్ద నుంచి అవసరం పేరుతో వడ్డీకి డబ్బులు తీసుకోవడం ప్రారంభించాడు. మొదట్లో తీసుకున్న డబ్బులు వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేవాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *