రూ.20కే రూ.2 లక్షల ఇన్సూరెన్స్..!కస్టమర్లు మూడు రకాల పాలసీలు తీసుకోవచ్చు. రూ.లక్ష, రూ.1.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షల మొత్తానికి పాలసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులోనే రూ.లక్ష, రూ.1.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షల ప్రమాదవశాత్తు అంగవైకల్యం కవరేజ్ కూడా పొందొచ్చు. దీనికి అదనంగా ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. కస్టమర్లు మూడు రకాల పాలసీలు తీసుకోవచ్చు. రూ.లక్ష, రూ.1.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షల మొత్తానికి పాలసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులోనే రూ.లక్ష, రూ.1.5 లక్షలు, రూ.2 లక్షల ప్రమాదవశాత్తు అంగవైకల్యం కవరేజ్ కూడా పొందొచ్చు. దీనికి అదనంగా ఎలాంటి డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *