రూ.4,000తో రూ.1.5 లక్షల బైక్ ఇలా కొనండి..!చేతిలో డబ్బులు లేకున్నా, రుణం అవసరం లేకుండానే బైక్ కొనే ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీని కోసం మూడేళ్లు ఆగాలి. కేవలం నెలకు రూ.4,000తో రూ.1.5 లక్షల్లో మీకు నచ్చిన బైక్ కొనేయవచ్చు.చేతిలో డబ్బులు లేకున్నా, రుణం అవసరం లేకుండానే బైక్ కొనే ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీని కోసం మూడేళ్లు ఆగాలి. కేవలం నెలకు రూ.4,000తో రూ.1.5 లక్షల్లో మీకు నచ్చిన బైక్ కొనేయవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *