రెయిన్‌బో నది: ప్రపంచంలో ఇంత అందమైన నది మరోటి ఉండదేమోకొలంబియా దేశంలో ఉన్న ఈ నదిని ‘ఖనిజాల గని’ అంటారు. ఈ నది రంగును చూసి పర్యటకులంతా మంత్రముగ్థులు అవుతుంటారు. భూమిలోని ఖనిజాలకు అనుగుణంగా ఈ పూల రంగు ఉంటుంది.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *