రేష్మా పఠాన్: షోలే 'బసంతి'కి డూప్.. బాలీవుడ్ తొలి స్టంట్ విమెన్యాక్షన్ అనగానే గుర్రం బండిని ఉరికించి ఒక రాయిని ఢీకొట్టా. ఆ బండి ఒక్కసారిగా తిరగబడి దానికింద ఇరుక్కుపోయా. నేను చనిపోయానని అందరూ భయపడ్డారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *