రోజుకు రూ.66తో రూ.1.11 కోట్లు పొందండి!ఉద్యోగంలో చేరిన తొలినాళ్ల నుంచే ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభిస్తే దీర్ఘకాలంలో (కనీసం పదేళ్లు) మంచి రాబడి పొందొచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. 30 ఏళ్ల వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. ఉద్యోగంలో చేరిన తొలినాళ్ల నుంచే ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రారంభిస్తే దీర్ఘకాలంలో (కనీసం పదేళ్లు) మంచి రాబడి పొందొచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. 30 ఏళ్ల వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *