‘లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్’ని తెలంగాణ కంటే ఆంధ్రావాళ్లే ఎక్కువ చూశారు: వర్మఒక సినిమాను ఆ ప్రాంతంలో విడుదల కాకుండా ఆపేస్తే చూడలేరనుకోవడం భ్రమ. మహా అయితే నిర్మాతలకు నష్టం రావచ్చు. కాని ఆడియన్స్ చూడాలనుకుంటే సినిమా దొరక్కపోవడం అంటూ జరగదు. ఒక సినిమాను ఆ ప్రాంతంలో విడుదల కాకుండా ఆపేస్తే చూడలేరనుకోవడం భ్రమ. మహా అయితే నిర్మాతలకు నష్టం రావచ్చు. కాని ఆడియన్స్ చూడాలనుకుంటే సినిమా దొరక్కపోవడం అంటూ జరగదు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *