లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్: ఏపీలో పడని బొమ్మ.. హైదరాబాద్‌కు నేతల క్యూకోర్టు తీర్పుతో ఏపీలో సినిమాకు బ్రేకులు పడితే.. తెలంగాణలో మాత్రం శుక్రవారం విడుదలయ్యింది. ఏపీలో సినిమా విడుదలకాకపోవడంతో.. కొందరు తెలంగాణకు వచ్చి మరీ సినిమా చూస్తున్నారు. కోర్టు తీర్పుతో ఏపీలో సినిమాకు బ్రేకులు పడితే.. తెలంగాణలో మాత్రం శుక్రవారం విడుదలయ్యింది. ఏపీలో సినిమా విడుదలకాకపోవడంతో.. కొందరు తెలంగాణకు వచ్చి మరీ సినిమా చూస్తున్నారు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *