లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్: తొలిచూపు ప్రేమలో అంత బలం ఉంటుందా“ఎవరినైనా చూడగానే ప్రేమలో పడిపోయారా, తనే నా జీవితం అనుకుంటున్నారా, ఏమో మీ అభిప్రాయం తప్పుకావచ్చు” అని కొన్ని శాస్త్రీయ అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *