లసిత్ మలింగ: ఒక్క బాల్‌తో జీరో నుంచి హీరోగా…చాలా మంది అభిమానులు మలింగ చివరి ఓవర్ వేస్తాడని అనుకోలేదు. పాండ్యా సోదరుల్లో ఒకరు చివరి ఓవర్ వేస్తారని అనుకున్నారు. కానీ, రోహిత్ శర్మ… అనుభవాన్నే నమ్మాడు.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *