‘లీసా’ టీజర్: అంజలి దెయ్యానికి బోర్ కొట్టదా?పాపా.. పాపా కథ చెప్పనా.. కాకి.. నక్కల కథ చెప్పనా? అంటూ మకరంద్ దేశ్ పాండే భయానక రూపంతో ప్రారంభమైన ఈ టీజర్.. పాపా.. పాపా కథ చెప్పనా.. కాకి.. నక్కల కథ చెప్పనా? అంటూ మకరంద్ దేశ్ పాండే భయానక రూపంతో ప్రారంభమైన ఈ టీజర్..

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *